کنترل دسترسی و حفاظت و ایمنی                  Access Control and Security

 

Subpage Navigation Image

دوربین های مدار بسته (CCVT)
در این سامانه که متشکل از تعدادی دوربین و نمایشگر تصویری می باشد ، نقاط حساس نظارت دائمی قرار داشته و هر نوع رفت و آمد و تحریک غیر عادی ، سریعا به مراکز مر بوزه گزارش گردیده و توسط دستگاه مرکزی ، ثبت و ضبط می شود .

(ACCESS) سامانه کنترل دسترسی
این سامانه به کمک تجهیزات مربوطه و با استفاده از درب های حفاظتی مجهز به قفل و یراق آلات ایمنی ، می تواند ورود و خروج را تحت کنترل در آورد. وظیفه ابن سامانه عبارت است از شناخت هویت اشخاص که از درب ه تردد می نمایند و همچنین خودروهایی که از درب پارکینگ ها و یا راهبند ها ، عبور می کنند.

مجموعه دو سامانه فوق (کنترل دسترسی و دوربینهای مدار بسته) می توانند درب های ورود و خروج را کنترل نموده و نیز ترددها و تحرک های داخل ساختمان را زیر نظارت دائمی داشته باشند . بنابراین با تجهیز ساختمان ، به این دو سیستم خطر ورود و خروج های غیر مجاز بر طرف گردیده و نیز فعل وانفعالات غیر عادی ساختمان ، زیر نظارت دائمی قرار می گیرد.