کنترل روشنایی

 کنترل روشنایی : 1-متمرکز ، 2-پراکنده
1- متمرکز : سیستمی است که کل ساختمان را از طریق یک واحد کنترل اصلی کنترل می نماید.
2- پراکنده: این سیستم نسبت به سیستم قبلی پیشرفته تر می باشد واز یک واحد کنترل مرکزی استفاده نمی کند بلکه هر بخش به صورت محلی کنترل می گردد.

سوییچ کردن نور : کنترل روشنایی به صورت ON , OFF
شدت نور: سوییچ کردن به تنهایی نمی تواند میزان روشنایی را کنترل کند.

منابع روشنایی:
1- لامپهای التهابی:همان لامپ های متداول رشته ای است.
الف:لامپهای التهابی متداول        ب:لامپ هالوژن
2-لامپ گازی با تخلیه الکتریکی
3-دیودهای نوری:نیمه هادی هایی هستند که با یک ولتاژ دی سی نور خالص از خود ساتع می کنند.

ابزار های کنترل سیستم روشنایی:
1- سنسور های Occupancy:(تشخیص فرد)
این سنسور ها فرم رایجی از کنترل روشنایی اتوماتیک استفاده شده در ساختمان هستند . این سنسور ها فردی که در محیط حضور دارد را تشخیص می دهند تا در صورت عدم حضور روشنایی را قطع کنند energy saving مورد استفاده واقع می شوند.
الف- سنسور PIR مادون قرمز غیر فعال:
این سنسور زمانی فعال می شود که انرژی مادون قرمز ساتع شده از بدن شخص را دریافت کند.
ب- سنسور های Ultrasonic
ج- سنسور های Microwave
د- سنسور های Dual-Technology: بیشترین حالت این مورد ترکیب دو سنسور Ultrasonic و PassiveInfrade

2- سنسورهای Light- Level: Photoresistor , Phototransistor
این سنسور ها به طور پیوسته میزان روشنایی محیط را نشان می دهند.این سنسور ها از یک فتوسل تشکیل می شوند.

3- سوییچ ها:
الف)کنتاکتور های روشنایی             ب)رله های روشنایی
ج)Time Clocks                               د)Dimmers
Dimmer :شدت نور یک لامپ را تغییر می دهد توسط مقدار توانی که به لامپ می دهد . هم به صورت دستی و هم اتوماتیک می تواند کنترل شود .
این به دو صورت انجام می شود :Voltage Modulation , Phasecontrol