چرا ساختمان هوشمند؟
سالهاست كه فن آوري ساختمان هاي هوشمند در كشورهائي كه انرژي را به قيمت واقعي در ساختمان مصرف
ميكنند همه گير شده است . در اين مورد وظيفه سامانه هوشمند مديريت يكپارچه ساختمان علاوه بر جلوگيري
از مصارف ناخواسته،كاهش مصرف با بهره گيري ازتجهيزاتيست كه ساختمان رابطور هوشمندانه با شرايط بيروني
و دروني وبر اساس نيازواقعي ساكنين سازگارميسازد . از خصوصيات سامانه هوشمند مديريت يكپارچه ساختمان (BMS) ميتوان به موارد زير اشاره نمود :

حذف مصارف ناخواسته :
از آنجائيكه سامانه فقط در هنگام بهره برداري از فضا(حضور ساكنين)، اجازه استفاده از منابع انرژي از قبيل
سرمايش و گرمايش وروشنائي را ميدهد، مصارف ناخواسته انرژي از بين رفته واستفاده از انرژي بهينه ميگردد .
بعنوان مثال در ساختمان هاي اداري و تجاري، در ساعات شب ويا روزهاي تعطيل، لزومي براي خنك كردن،گرم
كردن ويا روشن كردن فضا وجود ندارد . سامانه يكساعت قبل از شروع ساعت كاري، مشعل را روشن نموده و
نيمساعت بعد، آب گرم را در رادياتورها و يا فن كويل ها ويا هواساز با روشن نمودن پمپ هاي سيركولاسيون
بگردش مي اندازد .

كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري :
مديريت بهينه استفاده ازتاسيسات موجب كاهش ميزان ساعات كاركرد هر تجهيز گرديده ودر نهايت بمقدار قابل
ملاحظه اي هزينه هاي تعويض قطعات مصرفي ونيز خرابي هاي ناشي از كاركرد طولاني را كاهش ميدهد .

پايش دائمي كليه اجزاء ساختمان :
كليه اجزاء مهم ساختمان از قبيل مجموعه هاي سرمايش و گرمايش و تهويه وآبرساني و ... بطور متمركز از طريق
يك كامپيوتر در محل ساختمان و يا ازراه دور ودر تمام ساعات قابل پايش بوده و نياز به سركشي محلي هر
تجهيز در محل نصب را مرتفع مينمايد .

حذف خطاهاي اپراتوري :
ازآنجائيكه پس از تنظيمات اوليه سامانه، كليه كنترلها توسط رايانه صورت ميپذيرد، نگراني اشتباهات و كوتاهي
پرسنل بهره بردارودر نتيجه بروز خسارات از بين ميرود .

اعلام وضعيت اجزاء جهت جلوگيري از خرابي و وقفه در كار اجزاء ساختمان :
باتوجه به نمايش وضعيت كاركردي هر يك ازالمان هاي تاسيسات روي رايانه اصلي،كنترل سلامت اجزاء براحتي
امكان پذير است .

مديريت ساختمان در هنگام بروز حوادث :
مديريت يكپارچه سامانه روي بخش هاي مختلف،باعث ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف ازقبيل اعلام حريق
سامانه هوارسان ،اگزوزفن ها ،اطفاء حريق ، آسانسورها در جهت كاهش خطرات احتمالي در هنگام بروز حوادث
ميگردد .

ثبت دقيق ميزان بهره برداري از قسمتهاي مختلف ساختمان :
ميزان دقيق استفاده هر قسمت ويا واحد از منابع انرژي قابل ثبت ميباشد .

گزارش گيري آماري دقيق از عملكرد اجزاء مختلف ساختمان :
كاركرددقيق كليه اجزاء ساختمان در سامانه ذخيره ميگردد . اين ذخيره سازي راهنماي مديرتاسيسات ساختمان
براي تنظيم بازبيني هاي و تعميرات دوره اي ميباشد .

تعريف سطوح مختلف دسترسي براي اپراتورها :
كاربران سامانه با سطوح مختلفي از دسترسي ميتوانند به اجزاء مختلف دسترسي داشته باشند .

اولويت بندي هوشمندانه مصارف در هنگام اضطرار :
درهنگام پيك مصرف ويا هنگاميكه منابع كافي براي در مدار قراردادن كليه اجزاء وجود ندارد، سامانه بطور
هوشمندانه بر اساس اولويتهاي از پيش تعيين شده نسبت به تخصيص منابع اقدام مينمايد .

اعلام آلارم هاي هشداردهنده براي بازبيني هاي دوره اي تجهيزات :
بر اساس مشخصات ثبت شده هر المان تاسيساتي، زمانهاي بازبيني ها وتعويض و تعمير توسط سامانه به اپراتور
گوشزد ميگردد .

پايش كيفيت هوا وتنظيم پارامترهاي مهم از قبيل ميزان منواكسيدكربن ،گازهاي قابل اشتعال ودود :
سامانه بطور مستمرنسبت به كنترل كيفيت هوا اقدام نموده ودرصورت وجود آلايندگي فراتراز حد مجاز، نسبت
به افزايش ورورد هواي تازه واعلام وضعيت اقدام مينمايد .

مزایای استفاده از BMS برای مالکین ساختمان:
1- تبديل ساختمان به فضايي متمايزوچشمگيروارتقاء كلاس ساختمان
2- ايجاد ارزش افزوده ملكي به مراتب بيشتر از هزينه سامانه
3- وجودانعطاف در تغيير كاربري فضا
4-ثبت مقداردقيق مصارف هر واحد از منابع بطورجداگانه

مزایای استفاده از BMS برای مدیران تاسیسات:
1- پايش وكنترل سامانه از محل ويا از راه دور
2- هزينه كم اپراتوري
3- راندمان بالاي تجهيزات تاسيساتي
4- كاهش هزينه هاي تعمير ونگهداري
5- اعلام سريع خرابي ها ونيازمندي هاي بازبيني
6- لزوم مهندسي اصولي وساختاريافته در هنگام اجراي تاسيسات

مزایای استفاده از BMS برای ساکنین:
1- افزايش ايمني درساختمان
2- راندمان بالاي تاسيسات