اعلام حریقدر این سیتم سامانه کشف و اعلام حریق شامل :
اعلام شروع آتش سوزی (سنسورهای تشخیص دود و گازهای سمی و ...)
شناخت محل وقوع آتش (زنگها ، آژیرها و آلارم ها)
جلوگیری از توسعه پیشرفت آتش می باشد.