خواندن کنتوربا استفاده از سیستم های M-Busکنتورها قابل خواندن می باشند و می توان از آن برای مدیریت مصرف انرژی ، میزان مصرف ، تعیین تعرفه و محاسبه قیمت استفاده نمود.