آبیاری فضای سبزبا استفاده از این سیستم می توان آبیاری فضای سبز را به چند ناحیه تقسیم و هر بخش را
با توجه به مقدار آب و زمان مورد نیاز آن گیاه آبیاری نمود . که این سیستم شامل :
نرم افزار کنترلی و قابلیت کنترل از راه دور نیز دارا می باشد.