Lon

سخت افزاری و برند خاصی . PlatForm از پروتکل های ارتباطی شبکه است و فارغ از هر گونه LONWORK 

طراحی شده است.بعد از نصب و تکمیل ساختمان هر نوع توسعه و ارتقاء آن مطابقت با سیستم های قبلی دارد

و نیاز به تغییر در سیستم های قبلی نمی باشد که به پروتکل باز شهرت دارد.

Network Adapter Interface FTT Control Module
--------------------------------------------------------------
LONWORK Network Terminator LONWORK reapeter
--------------------------------------------------------------
Controller LONWORK Software LONWORK
--------------------------------------------------------------
Software OPC LONWORK LONWORK Internet Server
--------------------------------------------------------------
Digital Input Module relay Output Module
--------------------------------------------------------------
LONWORK Display LONWORK Display Software
--------------------------------------------------------------
Wireless Receiver Enocean Key Wireless/battrey less
--------------------------------------------------------------
Controller LONWORK Wireless LONWORK Gateway to bacnet
--------------------------------------------------------------
LONWORK Gateway to Modbus
--------------------------------------------------------------