DALI

 برای کنترل روشنایی در ساختمان از پروتکل دالی که تمامی بالاستها آدرس پذیر شده و سیستم روشنایی ساختمان و مصرف انرژی را مدیریت می کند.

Ballast Dali 1 Floursent Ballast Dali 2 Floursent
Ballast Dali 4 Floursent Controller Dali
Software Dali